ตู้เย็นเก็บเลือดและวัคซีน

ตู้เย็นเก็บเลือดและวัคซีน

การขนส่งวัคซีนกับเลือด จะต้องจัดให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้วัคซีนกับเลือดได้รับดูแลให้อยู่ภายในช่วงของอุณหภูมิที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะหากวัคซีนกับเลือดไม่อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้ที่ได้รับ โดยในการเก็บรักษาวัคซีนกับเลือดจะมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมดังนี้

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาวัคซีน

วัคซีนคือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสิ่งที่มีชีวิต หรือที่ได้จากการสังเคราะห์ หรือกระบวนการอื่นใดที่นำมาใช้ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์ เพื่อป้องกัน รักษาหรือลดความรุนแรงของโรค ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนคือ ช่วงอุณหภูมิที่ 2-6 องศาเซลเซียส และถ้าวัคซีนไม่ได้ถูกจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่อยู่ในอุณหภูมิที่สูง ก็จะทำให้ความแรงของวัคซีนลดลงเร็วขึ้น และเมื่อวัคซีนเสื่อมสภาพ ผู้ได้รับวัคซีนจะไม่ได้รับการป้องกันโรค แต่หากวัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ทำให้แข็งตัว จะส่งผลให้วัคซีนบางชนิดสูญเสียความแรงไปเลย และวัคซีนที่เสื่อมสภาพจาก freezing เมื่อฉีดแล้วจะเกิดเป็นไตแข็ง

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเลือด

การเก็บรักษาเลือดจะต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิตามมาตรฐาน ก็คืออุณหภูมิระหว่าง +2 องศาเซลเซียส และ +6 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเจิญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ที่อาจปนเปื้อนอยู่ในเลือด และถ้าหากเลือดถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่สูงกว่า +6 องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเข้าสู่ถุงโลหิตในระหว่างการเจาะเก็บ อาจจะเจริญเติบโตขึ้นในขนาดทำให้เกิดอันตรายถึงตายได้เมื่อให้เลือดนั้นแก่ผู้ป่วย

โดยปกติในการเก็บรักษาวัคซีนกับเลือด จะถูกจัดเก็บในตู้แช่เลือดที่สามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่ตลอด มีการปรับอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 2-6 องศาเซลเซียส โดยตู้เย็นเก็บเลือดจะต้องเป็นมาตรฐานตาม WHO Guidelines และทั้งตู้เย็นเก็บเลือดและวัคซีน จะต้องได้รับการรับรองการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์-วิทยาศาสตร์ (ISO 13485) เพื่อให้ได้ตู้เย็นที่ได้มาตรฐานสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนและเลือด

ในการขนส่งวัคซีนกับเลือดไปส่งตามสถานที่ต่าง ๆ จะใช้กระติกขนส่งวัคซีน เลือด ในการเก็บรักษา โดยกระติกเก็บความเย็นที่ใช้ จะต้องสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิภายในกล่องได้ 2-8 องศาเซลเซียส ได้เป็นระยะเวลานาน 10 ชั่วโมง เมื่อใช้น้ำแข็งเทียมจำนวน 12-14 ก้อน ขนาดก้อนละ 500 กรัม โดยน้ำแข็งเทียมจะต้องผ่านการแช่แข็งในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง และด้านบนของฝากระติก จะต้องมี Digital Thermometer แสดงอุณหภูมิภายในกระติกเป็นแบบตัวเลข สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -25 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ฝาเปิดกระติกจะต้องแยกเป็น 2 ข้าง ซ้ายกับขวา สามารถเปิดได้ทีละข้าง เพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็นจากการเปิด-ปิด

ที่มา : https://goo.gl/k73Zbh

http://www.medicool.co.th/product-category/transport-medicooler/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *